کادر مدرسه
نام و نام خانوادگی                سمت     

دکتر سید محمود سیاه پوش

مدیر عامل و موسس مجتمع آموزشی آل طه
دکتر سید زهیر سیاه پوش قائم مقام مدیر عامل
آقای حسین زاده  معاون
آقای باقری دبیر عربی و ادبیات
آقای محی الدین دبیر علوم تجربی
آقای انصافی دبیر ریاضی
آقای ابوطالبی دبیر تفکر و پژوهش
آقای اصغری دبیر زبان انگلیسی
آقای برزگر دبیر هنر
آقای کریمی دبیر کار و فناوری
آقای رضایی دبیر دینی و قرآن
آقای محرمی دبیر مطالعات اجتماعی
آقای فربود دبیر ورزش