1- دکتر سید محمود سیاهپوش  موسس 

2-  دکتر سید زهیر سیاهپوش : مدیریت متوسطه