برگزاری مسابقه ریاضی کانگورو
 

وسعت کانگورو

بیش از هفت میلیون دانش‌آموز در دنیا

دانشآموزان در روز جشنوارۀ ریاضیات کانگورو بازی میکنند، سرگرم میشوند، مسئله حل میکنند و به ریاضیات علاقهمند میشوند. در حال حاضر، بیش از هفت میلیون دانشآموز در جهان به همراه معلمان و والدینشان این روز را جشن میگیرند

هدف کانگورو

توانمندی دانش‌آموزان در حل خلاقانۀ مسئله

مسئلههای چالش کانگورو فقط برای سنجش آموختههای ریاضی دانشآموزان طراحی نشدهاند، بلکه هدف اصلی آنها بهکارگیری توانمندی دانشآموزان در حل خلاقانۀ مسئله است. در حقیقت دانشآموزان در جشنوارۀ ریاضیات کانگورو مسئلههایی را حل میکنند که جایشان در کلاسهای ریاضی مدرسه خالی است؛ مسئلههایی که دانشآموزان با حل آنها به قدرت تفکر و خلاقیت خود پی میبرند و از بهکارگیری توانمندیهای خود شادمان میشوند.

از این رو مسابقه ریاضی کانگورو در فضای پر نشاط در مدرسه برگزار شد عکس هایی از این برنامه را در زیر ببینید

گزارش تصویری