جلسه دانش افزایی والدین

اسلام برای دوراننوجوانی چند عامل تربیتی تعیین کرده که یکی از آن ها آموزش های خانواذه و تاثیر محیط خانواده است. آموزش خانواده به عنوان یکی از مباحث مهم فرهنگی ، اجتماعی از رئوس برنامه های مهم و تاثیر گذار آموزش و پرورش است. تشکیل کلاس های آموزش خانواده با بهره گیری از اساتید مجرب تعلیم و تربیت و روانشناسی ، یکی از راه های کسب و افزایش صلاحیت های اجتماعی و علمی اولیای محترم است تا با آگاهی از توانایی و ظرفیت فکری و فرهنگی خود شرایط مناسب را برای توسعه ی مهارت های اساسی زندگی به منظور ایجاد کانونی صمیمی و گرم در خانواده به کار گیرند.

هدف مهم آموزش خانواده ، آگاه ساختن اولیا نسبت به مسائل دینی ، تربیتی ، مشاوره ای و روانی با رویکرد یکسان سازی و همسویی اهداف مقدس تربیتی بین خانه و مدرسه است تا بدین وسیله پیوند های اخلاقی و انسانی بین اولیای دانش آموزان و مربیان مدارس از یک سو و از سوی دیگر نحوه ی رفتار همسران با یکدیگر به منظور اثر گذاری مثبت و تربیت فرزندان را تقویت کند.

از این رو از جناب دکتر علی اصغر احمدی استاد دانشگاه و نویسنده ی کتاب های فاخری همچون اصول تربیت ، روانشناسی روابط درون خانواده ، روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی و .... دعوت شد تا با موضوع  ویژگیهای دوران نوجوانی برای اولیای گرامی سخنرانی کنند.