آزمون مبتکران

آزمون تشخیصی مبتکران در روز شنبه 97/7/7 در مدرسه برگزار شد.

آزمون تشخیصی مبتکران در روز شنبه 97/7/7 در مدرسه برگزار شد.